English:  Astragalus combination

Chinese: Huang Qi Jian Zhong Tang 

Japanese: Ogikenchuto(#98) 

Herbs:

Maltose (Jiao yi) – 20.0

Peony (Bai shao yao) – 6.0

Cinnamon (Gui zhi) – 3.0

Ginger (Sheng jiang) – 3.0

Jujube (Da Zao) – 3.0

Licorice (Gan cao) – 3.0

Astragalus (Huang qi) – 1.5

Indications:

Weakness during convalescence, night sweats, delicate constitution in children, chronic otitis media, suppuration, chronic ulceration, hemorrhoids, carbuncle and gangrene.