English: Bupleurum and dragon bone combination

Chinese: Chi hu jia long gu mu li tang 

Japanese: Saikokaryukotsuboreito(#12) 

Herbs:

Bupleurum (Chai hu) – 5.0

Hoelen (Fu ling) – 3.0

Pinellia (Ban xia) – 4.0

Rhubarb (Da huang) – 1.0

Cinnamon (Gui zhi) – 3.0

Scute (Huang qin) – 2.5

Ginseng (Ren shen) – 2.5

Dragon bone (Long gu) – 2.5

Oyster shell (Mu li) – 2.5

Jujuba (Da zao) – 2.5

Ginger (Sheng jiang) – 2.5

Indications:

Neurosis, hysteria, epilepsy, neurotic insomnia, climacteric disorders,neurotic palpitation, neurotic impotence, arteriosclerosis, hypertension, apoplexy, valvular disease, angina pectoris, chronic nephritis, nephroatrophy, uremia, beriberi, chronic arthralgia, menoplegia, heat stroke, shoulder stiffness, cirrhosis and alopecia.

Researches: