English: Bupleurum and rehmannia combination / Bupleurum powder to spread the liver

Chinese: Chai hu qing gan tang 

Japanese: Saikoseikanto(#80) 

Herbs:

Trichosanthes root (Tian hua fen) – 1.5

Cnidium (Chuan xiong) – 1.5

Bupleurum (Chai hu) – 2.0

Phellodendron (Huang bai) – 1.5

Scute (Huang qin) – 1.5

Coptis (Huang lian) – 1.5

Gardenia (Zhi zi) – 1.5

Arctium (Nuji bang zi) – 1.5

Mentha (Bo he) – 1.5

Peony (Bai shao) – 1.5

Rehmannia (Shu di huang) – 1.5

Platycodon (Jie geng) – 1.5

Forsythia (Lian qiao) – 1.5

Tang-kuei (Dang gui) – 1.5

Licorice (Gan cao) – 1.5

 

 

Indications:

Improvement of the physical condition, lymphadenitis, chronic tonsillitis, skin diseases, measles and pleurisy.

Researches: