English: Major bupleurum combination

Chinese: Da chai hu tang 

Japanese: Daisaikoto(#8) 

Herbs:

Bupleurum (Chai hu) – 6.0

Scute (Huang qin) – 3.0

Pinellia (Ban xia) – 3.0

Ginger (Sheng jiang) – 4.0

Chih-shih (Zhi shi) – 2.0

Peony (Bai shao yao) – 3.0

Rhubarb (Da huang) – 1.0

Jujube (Da zao) – 3.0

Indications:

Impaired liver function, gallstones, cholecystitis, hypertension, sour stomach, gastritis, gastric ulcer, duodenal ulcer, constipation, asthma, diarrhea, diabetes, impaired hearing and obesity.

Researches:

—