English: Eucommia and Achyranthes formula 

Chinese: Wei Zheng Fang 

Japanese: Ishohhoh

Herbs:

Tang-kuei (Dang gui) – 5.0

Rehmannia (Shu di huang) – 4.0

Achyranthes (Chuan niu xi)

Blue Atractylodes (Cang zhu)

Anemarrhena (Zhi mu) – 3.0

Peony (Bai shao yao)

Astragalus (Huang qi) – 2.0

Eucommia (Du zhong)

Phellodendron (Huang bai) – 1.0

Indications:

Palsy, tremors or paralysis in children, polio, spinal caries (tubercular spondylitis).

Researches: