English: Siler and platycodon formula

Chinese: Fang feng tong sheng san 

Japanese: Bofutsushosan(#62) 

Herbs:

Tang-kuei (Dang gui) – 1.2

Peony (Bai shao yao) – 1.2

Gardenia (Zhi zi) – 1.2

Cnidium (Chuan xiong) – 1.2

Forsythia (Lian qiao) – 1.2

Ginger (Sheng jiang) – 1.2

Schizonepeta (Jing jie) – 1.2

Siler (Fang feng) – 1.2

Mentha (Bo he) – 1.2

Mirabilitum (Mang xiao) – 1.5

Ma-huang (Ma huang) – 1.2

Licorice (Gan cao) – 2

Rhubarb (Da huang) – 1.5

Atractylodes (Bai zhu) – 2.0

Talc (Hua shi) – 3.0

Platycodon  (Jie geng) – 2.0

Scute (Huang qin) – 2.0

Gypsum (Shi gao) – 2.0

Indications:

Obesity, hypertension, apoplexy, arteriosclerosis, diabetes, chronic nephritis, beriberi, asthma, habitual constipation, scabies, red nose, alopecia, skin diseases, hemorrhoids, sciatica, 50 years’ shoulder, arthritis, and nasal suppuration.

Researches: