English: Ginseng and longan combination

Chinese: Gui pi tang 

Japanese: Kamikihito(#137) 

Herbs:

Ginseng (Ren shen) – 3.0

Longan (Long yan rou) – 3.0

Astragalus (Huang qi) – 2.0

Hoelen (Fu ling) – 3.0

Atractylodes (Bai zhu) – 3.0

Zizyphus (Suan zao ren) – 3.0

Tang-kuei (Dang gui) – 2.0

Polygala (Yuan zhi) – 1.0

Saussurea (Mu xiang) – 1.0

Ginger (Sheng jiang) – 1.0

Jujube (Da zao) – 1.0

Licorice (Gan cao) – 1.0

Indications:

Anemia, bleeding, amnesia, insomnia, nervous exhaustion, neurotic palpitation, gastric ulcer, leukemia, irregular menstruation, uterine carcinoma, endometritis, itching in the genital area, nocturnal emission, impotence and chronic gonorrhea.

Researches: