English: Cinnamon and dragon bone combination

Chinese: Gui zhi jia long gu mu li tang 

Japanese: Keishikaryukotsuboreito(#26) 

Herbs:

Cinnamon (Gui zhi) – 4.0

Peony (Bai shao yao) – 4.0

Jujube (Da zao) – 4.0

Ginger (Sheng jiang)  4.0

Licorice (Gan cao) – 2.0

Dragon bone (Long gu) – 3.0

Oyster shell (Mu li) – 3.0

Indications:

Nervous exhaustion due to seual excess, nervousness, palpitation, insomnia, enuresis and nocturnal emission.

Researches: