English: Cinnamon, atractylodes and aconite combination

Chinese: Gui zhi jia zhu fu tang / Gui zhi jia ling zhu fu tang 

Japanese: Keishikajutsubuto(#18) 

Herbs:

Cinnamon (Gui zhi) – 4.0

Peony (Bai shao yao) – 3.0

Jujuba (Da zao) – 3.0

Ginger (Sheng jiang) – 3.0

Licorice (Gan cao) – 1.5

Hoelen (Fu ling) – 5.0

Atractylodes (Bai zhu) – 5.0

Aconite (Fu zi) – 0.5-1.0

Indications:

Monoplegia after apoplexy, arthritis, arthralgia and neuralgia.

Researches: