English: Cinnamon combination

Chinese: Gui zhi tang 

Japanese: Keishito(#45) 

Herbs:

Cinnamon (Gui zhi) – 4.0

Peony (Bai shao yao) – 4.0

Jujuba (Da zao) – 4.0

Ginger (Sheng jiang) – 4.0

Licorice (Gan cao) – 2.0

Indications:

Common cold, neuralgia, headache, abdominal pain due to chills, delicate constitution, eclampsia and neurasthenia.

Researches: