English: Rehmannia six

Chinese: Liu wei di huang wan 

Japanese: Rokumigan(#87) 

Herbs:

Rehmannia (Shu di huang) – 6.0

Cornus (Shan zhu yu) – 3.0

Dioscorea (Shan yao) – 3.0

Alisma (Ze xie) – 3.0

Hoelen (Fu ling) – 3.0

Moutan (Mu dan pi) – 3.0

 

Indications:

Impotence, nocturnal emission, senility, diabetes, chronic nephritis, nephron atrophy, nocturia and muscular weakness.

Researches: