English: Gentiana combination

Chinese: Long dan xie gan tang

Japanese: Ryutanshakanto(#76) 

Herbs:

Gentiana (Long dan cao) – 1.0

Alisma (Ze xie) – 3.0

Plantago (Che qian zi) – 3.0

Tang-kuei (Dang gui) – 5.0

Rehmannia (Shu di huang) – 5.0

Gardenia (Zhi zi) – 1.0

 Scute (Huang qin) – 3.0

Indications:

Urethritis, cystitis, endometritis, inflammation of the vagina, Leukorrhea, itching and pain in the genital areas, venereal ulcer, groin lymphadenitis, orchitis and eczema at the genital areas.

Researches: