English: Pinellia and ginger combination

Chinese: Sheng jiang xie xin tang  

Japanese: 

Herbs:

Pinellia (Ban xia) – 5.0

Scute (Huang qin) – 2.5

Ginseng (Ren shen) – 2.5

Coptis (Huang lian) – 1.0

Raw ginger (sheng jiang) – 2.5

Dried ginger (gan jiang) – 1.5

Licorice (gan cao) – 2.5

Jujube (da zao) – 2.5

Indications:

Gastroenteritis, sour stomach, gastric distention, fermentative diarrhea, and gastrectasia.

Researches: