English: Ginseng nutritive combination

Chinese: Ren shen yang rong tang 

Japanese: n/a 

Herbs:

Ginseng (Ren shen) – 3.0

Tang-kuei (Dang gui) – 4.0

Peony (Bai shao yao) – 4.0

Rehmannia (Shu di huang) – 4.0

Atractylodes (Bai zhu) – 4.0

Hoelen (Fu ling) – 4.0

Cinnamon (Gui zhi) – 2.5

Astragalus (Huang qi) – 2.5

Citrus (Chen pi) – 2.5

Polygala (Yuan zhi) – 1.5

Schizandra (Wu wei zi) – 1.5

Licorice (Gan cao) – 1.5

Indications:

Various postpartum and post-illness weaknesses, (dry) tuberculosis, poleurisy, amnesia, nocturnal emission, impotance, constipation and baldness.

Researches: