English: Tang-kuei four combination

Chinese: Si wu tang 

Japanese: Shimotsuto(#71) 

Herbs:

Tang-kuei (Dang gui) – 4.0

Peony (Bai shao yao) – 4.0

Cnidium (Chuan xiong) – 4.0

Rehmannia (Shu di huang) – 4.0

Researches: