English: Tang-kuei and evodia combination

Chinese: Wen qing tang 

Japanese: Unkeito(#106) 

Herbs:

Evodia (Wu zhu yu) – 1.0

Tang-kuei (Dang gui) – 3.0

Cnidium (Chuan xiong) – 2.0

Ginseng (Ren shen) – 2.0

Cinnamon (Gui zhi) – 2.0

Gelatin (E jiao) – 2.0

Moutan (Mu dan pi) – 2.0

Ginger (Sheng jiang) – 1.0

Peony (Bai shao yao) – 2.0

Licorice (Gan cao) – 2.0

Pinellia (Ban xia) – 5.0

Ophiopogon (Mai men dong) – 5.0

Indications:

Climacteric disorders, infertility, menstrual irregularity, uterine bleeding, leukorrhea, pubescent uterus, habitual abortion, emotional disorders, frostbite, eczema and calluses and corns.

Researches: