English: Tang-keui and gardenia combination

Chinese: Wen qing yin 

Japanese: Unseiin(#57)

Herbs:

Tang-kuei (Dang gui) – 4.0

Rehmannia (Shu di huang) – 4.0

Peony (Bai shao yao) – 3.0

Cnidium (Chuan xiong) – 3.0

Coptis (Hang lian) – 1.5

Scute (Huang qin) – 3.0

Phellodendron (Huang bai) – 1.5

Gardenia (Zhi zi) – 2.0

Indications:

Metrorrhagia, menorrhagia, leukorrhea, peptic and duodenal ulcers, hemorrhage, pruritus, dermatitis, eczema, urticaria, tinea, emotional disorders and hypertension. 

Researches: