English: Minor pinellia and hoelen combination

Chinese: Xiao ban xia jia fu ling tang 

Japanese:Shohangekabukuryoto (#21)

Herbs:

Pinellia (Ban xia) – 8.0

Ginger (Sheng jiang) – 5.0

Hoelen (Fu ling) – 5.0

Indications:

Pernicious vomiting, acute gastroenteritis, gastroptosis, beri beri and pleurisy.

Researches: