Japanese formula

English: Minor Bupleurum Decoction plus Balloon Flower Root and Gypsum

Chinese: Xiao chai hu tang jia jie geng shi gao 

Japanese: Shosaikotokakikyosekko(#109) 

Herbs:

Gypsum (Shi gao) – 10.0

Platycodon (Jie geng) – 3.0

Bupleurum (Chi hu) – 6.0

Pinellia (Ban xia) – 5.0

Ginger (Sheng jiang) – 4.0

Ginseng (Ren shen) – 2.0

Scute (Huang qin) – 3.0

Jujuba (Da zao) – 2.0

Licorice (Gan cao) – 2.0

Indications:

Irritability, vertigo, headache, hearing loss, nervousness, depression, easily upset, poor appetite, insomnia, fatigue, vomiting, nausea, Alternative fever and chills (cold), heart burn, bitter taste in mouth.

Researches: