English: Tang-kuei and arctium combination 

Chinese: Xiao feng san 

Japanese: Shofusan(#22) 

Herbs:

Tang-kuei (Dang gui) – 3.0

Rehmannia (Shu di huang) – 3.0

Gypsum (Shi gao) – 3.0

Anemarrhena (Zhi mu) – 1.5

Sesame (Hei zhi mu) – 1.5

Arctium (Niu bang zi) – 2.0

Atractylodes (Bai zhu) – 2.0

Siler (Fang feng) – 2.0

Akebia (Mu tong) – 2.0

Cicada (Chan tui) – 1.0

Sophora (Ku shen) – 1.0

Schizonepeta (Jing jie) – 1.0

Licorice (Gan cao) – 1.0

Indications:

Recalcitrant eczema, chronic urticaria, pruritus, prickly heat, scabies and skin diseases which become aggravated by hot weather.

Researches: