English: Cimicifuga combination

Chinese: Yi zi tang 

Japanese: Otsujito(#3) 

Herbs:

Cimicfuga (Sheng ma) – 1.5

Bupleurum (Chai hu) – 5.0

Tang-kuei (Dang gui) – 6.0

Licorice (Gan cao) – 2.0

Scute (Huang qin) – 3.0

Rhubarb (Da Huang) – 1.0

Indications:

Hemorrhoidal pain, anal ache, hemorrhoidal bleeding, prolapse of the recturm and vaginal itching.

Researches: