English: Baked Licorice Combination

Chinese: Zhi Gan Cao Tang 

Japanese: Shakanzoto(#64) 

Herbs:

Baked Licorice (Zhi Gan Cao) – 3.0

Jujube (Da zao) – 3.0

Gelatin (E-Jiao) – 2.0

Ginger (Sheng Jiang) – 3.0

Ginseng (Ren Shen) – 3.0

Rehmannia (Shu Di Huang) – 6.0

Linum (Hua Ma Ren) – 3.0

Ophiopogon (Mai Meng Dong) – 6.0

Cinnamon (Gui Zhi) – 3.0

Indications:

Valvular disease, palpitation, endocarditis, Basedow's disease, anxiety, hypertension, arteriosclerosis, tuberculosis and postpartum fever.

Researches: